ครม.ตั้ง "มัลลิกา" ทปษ.รมว.พาณิชย์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงต่างๆ ประกอบด้วย 

ข้าราชการการเมือง ประจำ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้แก่ นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 6 คน อาทิ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช 

กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายเรวัต อารีรอบ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงคมนาคม อาทิ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประจำนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประจำนายถาวร เสนเนียม

กระทรวงพาณิชย์ อาทิ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายธนา ชีรวินิจ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ส่วนกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล มีการแต่งตั้ง นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธาน นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ เป็นรองประธาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพิจารณาจากความสามารถไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ