ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนระบบสารสนเทศพัฒนาชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายการสนับสนุนโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล มีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับรากฐานหลักด้านระบบสื่อสารและดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของภาครัฐ และร่วมเป็นเครือข่ายผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน และภาคประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยเอไอเอสได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา 

ทั้งนี้ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงการสื่อสารไร้สายและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่4Gรวมถึงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้แก่เยาวชน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้แก่นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์จากองค์ความรู้ทั่วโลก รวมถึงช่วยให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนชายขอบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้ง เปิดการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซล, ถังเก็บน้ำ, ระบบกรองน้ำและตู้กดน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาทซึ่งการได้เข้ามาพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเอไอเอส ที่ได้รับโอกาสจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2559 - 2562 เอไอเอส ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย มาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ในปี 2559ดำเนินโครงการ ระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถัดมาในปี 2560 ดำเนินโครงการ Digital for THAIs ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง จ.ตาก

และปี 2561 โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) จ.ตาก จนกระทั่งในปี 2562 นี้ เอไอเอสจึงได้ดำเนินโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำเอาขีดความสามารถของบุคลากรและศักยภาพทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันจะเป็นกลไกหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ