กรมบัญชีกลางเผย 8 เดือน ใช้จ่ายเงินแล้ว กว่า 2.135 ล้านล้านบาท

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 62) มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว จำนวน 2,135,710 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.19 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.86 (เป้าหมายร้อยละ 69.33) โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,726,175 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,355,537 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.28 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.95 (เป้าหมายร้อยละ 72.33) ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 409,009 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,352 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.65 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.22 (เป้าหมายร้อยละ 58.33) นอกจากนี้ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 193,021 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.66 ของวงเงินงบประมาณ 340,640 ล้านบาท
     


โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษาและได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ