สสส. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ วิธีสร้างแรงบันดาลใจดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยในอนาคต โดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมให้แนวคิด มุมมองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เท่าทันต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโลกยุคใหม่ โดยมีแหล่งเรียนรู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 339 คน จาก 174 แหล่งเรียนรู้ ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

“บทบาทของแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) Experience ให้สัมผัสประสบการณ์ตรง ลงมือทำจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 2) Knowledge ความรู้ที่ผ่านการคัดกรองที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ผสมผสานเป็นชุดความรู้พร้อมใช้ 3) Network สานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ แบ่งปันทรัพยากร องค์ความรู้ ทักษะ เกิดการผสมผสาน ต่อยอด เหมาะสมกับความสนใจและบริบทของประชาชน และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นั่นคือ บุคลากรของแหล่งเรียนรู้ ที่ต้องปรับตัวจากผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้นำกระบวน ชวนคิดชวนคุย ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง” ดร.สุปรีดากล่าว

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ