บางจากฯ รวมพลังครอบครัวใบไม้ ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนบ้านในโครงการครอบครัวเดียวกัน รวมพลังร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ที่กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหยุดยั้งการกัดเซาะชายฝั่งในเขตบางขุนเทียนที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ

 

แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมชมศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล ชมทัศนียภาพป่าชายเลนบางขุนเทียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ