กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 เม.ย. 62) งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,970,651 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.69 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.02 (เป้าหมายร้อยละ 61.67)  โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,599,530 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,354,928 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.92 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.25 (เป้าหมายร้อยละ 64.67) ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 370,977 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,961 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.73 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.86 (เป้าหมายร้อยละ 51.67)
     


โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางยังคงให้ทีมเร่งรัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้มอบหมายให้ทีมเร่งรัดเฉพาะกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ได้และหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั้ง ได้กำชับหน่วยงานให้ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ