มติ กกต.ฟันผู้สมัครสส.เขต อีก11ราย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้พิจารณากรณีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีหนังสือขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง ขาดคุณสมบัติหรือไม่ โดยกกต.มีมติเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกรณีดังต่อไปนี้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา 128 แห่งพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส

1.กรณีเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกิดนกว่าหนึ่งพรรคการเมือง ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สัตย์แสง พรคพลังปวงชนชาวไทย นายอธิป แท่นรัตนกุล พรรคพลังไทยรักไทย นายวัฒนา เทพน้ำทิพย์ พรรคพลังไทยรักไทย นางสาวพรสุปรีฐ์ บุปผานนทพัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย นายสมพงศ์รัตนัง พรรคพลังไทยรักไทย นายธนัท วัฒนะสิริโชค พรรคประชาธรรมไทย นายวัชระ วัชระกวีศิลป์ พรรคพลังชาติไทย และนายเคน วิเศษสุนทร พรรครวมใจไทย
2.กรณีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วัน ได้แก่ นายบุญชู แก้วกระจ่าง พรรคพลังชาติไทย


3.กรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ได้แก่ นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ พรรคเสรีรวมไทย
4.กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ได้แก่ นายสำเร็จ วงศ์ศักดา พรรคชาติพัฒนา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ