วสท.จัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับไทย2556ในยุคโลกดิจิตอล “ไฟฟ้า” เสมือนเส้นโลหิตสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ วิถีชีวิต และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรม  อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย  ดังนั้นวิศวกรและช่างไฟฟ้ายุคใหม่ ต้องก้าวทันกับการพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานใหม่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ มอก.11-2553 ที่อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย เช่น ข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย อุณหภูมิของสาย ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า  สีของสายไฟฟ้า การกำหนด รหัสชนิด ขนาด และแรงดันของสาย รวมทั้งข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะ และอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญร่วมอบรม เรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556” (มาตรฐานฉบับใหม่) ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน บี ชั้น 2 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานฉบับใหม่นี้แก่วิศวกรไฟฟ้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย คุ้มค่าและเปี่ยมประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างสังคมปลอดภัยและยั่งยืน

สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณนพมาศ วสท. โทร.02-184-4600-9 ต่อ 521 E-mail: eit@eit.or.th หรือ https://bit.ly/2ErDGMg

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ