ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานแย่ลงต่อเนื่อง 6 ไตรมาสวันนี้ (10 มกราคม  2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2561” ผลสำรวจพบว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 จะเติบโตได้ประมาณ 4.5% และเศรษฐกิจอีสานโดยรวมจะโตได้ประมาณ 4.2%  ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 4/2561 ยังต่ำกว่าร้อย และเป็นการต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 6 ไตรมาส และยังมีมุมมองที่จะแย่ลงต่อในไตรมาส 1/2562 เนื่องจากครัวเรือนอีสานส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะแข็งบนอ่อนล่าง อย่างไรก็ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง และมาตรการอื่นๆ ที่มีออกมาในช่วงปลายปี ได้เพิ่มคะแนนผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่คะแนนก็ยังต่ำกว่าครึ่ง

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 4/2561 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม  2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,109 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานรายไตรมาส

ดัชนี

ไตรมาส

3/2560

ไตรมาส

4/2560

ไตรมาส

1/2561

ไตรมาส

2/2561

ไตรมาส

3/2561

ไตรมาส

4/2561

1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสาน

73.7

79.1

88.7

76.9

87.6

85.3

2) ดัชนีรายได้ครัวเรือน

74.7

82.5

82.7

70.2

81.9

82.0

3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือน

71.0

81.7

76.9

68.7

80.4

81.2

4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภค

และบริโภคของครัวเรือน

90.3

98.2

90.1

90.7

86.8

96.8

5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน

77.4

85.4

84.6

75.8

85.2

85.7

 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 - 200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆเดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น โดยมรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานรายไตรมาส

 

หมายเหตุ: ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น

  • 1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 4/2561 เท่ากับ 85.3 หมายความว่า เศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 4/2561 แย่ลงจากไตรมาสที่แล้ว
  • 2) ดัชนีรายได้ครัวเรือนไตรมาส 4/2561 เท่ากับ 82.0 หมายความว่า รายได้ครัวเรือนไตรมาส 4/2561 แย่ลงจากไตรมาสที่แล้ว
  • 3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 4/2561 เท่ากับ 81.2 หมายความว่า สภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 4/2561 แย่ลงจากไตรมาสที่แล้ว
  • 4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส 4/2561 เท่ากับ 96.8 หมายความว่า การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนลดลงน้อยกว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 23/2561 เท่ากับ 85.7 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
  • 6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานคาดการณ์ไตรมาส 1/2562 เท่ากับ 83.1หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน 1/2562 มีแนวโน้มแย่ลง

 

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 39.1 เต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่แล้วซึ่งได้คะแนน 32.9 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้คะแนน 39.2 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 37.4  แม้คะแนนผลงานด้านเศรษฐกิจและผลงานโดยรวมของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าครึ่ง

 

 คะแนนผลงานรัฐบาลรายไตรมาส

ผลงานรัฐบาล

ไตรมาส

2/2560

ไตรมาส

3/2560

ไตรมาส

4/2560

ไตรมาส

1/2561

ไตรมาส

2/2561

ไตรมาส

3/2561

ไตรมาส

4/2561

1) ด้านเศรษฐกิจ

51.0

44.3

46.9

41.1

40.1

32.9

39.1

2) ทุกด้านโดยรวม

54.6

44.5

46.8

40.7

40.5

37.4

39.2

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ