ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานยังทรุดต่อเนื่อง 3 ไตรมาส เศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ฟื้น วันนี้ (24 เมษายน 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2561” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 1/2561 ยังต่ำกว่าร้อย หรือความเชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 3 ไตรมาส และมีแนวโน้มแย่ลงต่อในไตรมาส 2/2561  เนื่องจากเศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของภาพรวม ส่งผลคะแนนประเมินผลงานรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวมลดลงและต่ำกว่าครึ่ง

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2561 และประเมินผลงานรัฐบาล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,208 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0-200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง  เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆ เดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  •  

ไตรมาส

4/2559

ไตรมาส

1/2560

ไตรมาส

2/2560

ไตรมาส

3/2560

ไตรมาส

4/2560

ไตรมาส

1/2561

1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสาน

106.1

106.9

105.9

73.7

79.1

88.7

2) ดัชนีรายได้ครัวเรือน

87.1

91.4

104.3

74.7

82.5

82.7

3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือน

82.5

92.9

101.8

71.0

81.7

76.9

4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน

127.9

127.6

120.1

90.3

98.2

90.1

5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน

100.9

104.7

108.0

77.4

85.4

84.6

 

 

หมายเหตุ: ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น

  • 1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 88.7 หมายความว่า เศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 1/2561 แย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 2) ดัชนีรายได้ครัวเรือนไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 82.7 หมายความว่า รายได้ครัวเรือนไตรมาส 1/2561 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
  • 3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 76.9 หมายความว่า สภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 1/2561 แย่กว่าจากไตรมาสที่แล้ว
  • 4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 90.1 หมายความว่า การใช้จ่ายในไตรมาส 1/2561 ลดลงเล็กน้อยหรือพอๆ กับ ไตรมาสที่แล้ว
  • 5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 84.6 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2561 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
  • 6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานคาดการณ์ไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 79.4 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน 2/2561 มีแนวโน้มแย่ลงอีก

 

        เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 41.1 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 46.9 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนน 40.7 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 46.8

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ