ปลัดสธ. ขอนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนออนไลน์มาตรวจสุขภาพใน 30 มิย.

 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ กัมพูชาและลาว ว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ  ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้ว 909,448 คน และขึ้นทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ 190,056 คน จากที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในประเทศไทย 1.1 ล้านคน

 นายแพทย์เจษฎากล่าวว่า ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วมารับการตรวจสุขภาพ ภายใน 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ  ส่วนในกทม. ตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งใกล้บ้าน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อที่เป็นอันตราย และรับการรักษา รวมทั้งการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐานเช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิสและโรคเท้าช้าง เก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีน ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อนและควบคุมโรคพยาธิลำไส้ ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรค 2,584 คน โรคซิฟิลิส 1,650 คน โรคเท้าช้าง 37 คน และโรคเรื้อน 6 คน ได้ให้การรักษาทุกคน รวมทั้งพบผู้ติดสารเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตเวช รวม 637 ราย ซึ่งหากตรวจพบโรคต้องห้ามในการทำงาน อาทิ โรคซิฟิลิสระยะที่ 3 วัณโรคระยะแพร่เชื้อ ติดสารเสพติด จิตฟั่นเฟือน ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ให้ส่งกลับประเทศทั้งนี้ โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งในกทม.ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง  โรงพยาบาลสิรินธร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ