เศรษฐกิจฐานล่างยังแย่ ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานกลับมาทรุดต่อเนื่อง

วันนี้ (12 ม.ค. 61) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2560” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 4/2560 ต่ำกว่าร้อย หรือความเชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และมีแนวโน้มแย่ลงในไตรมาส 1/2561 เนื่องจากเศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม ส่งผลคะแนนประเมินผลงานรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวมต่ำกว่าครึ่ง


ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 4/2560 และประเมินผลงานรัฐบาลในช่วงปี 2560 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,041 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด
เมื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0-200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง  เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆ เดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น 

ท้ายสุดอีสานโพลได้สอบถามถึงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ พบว่า ส่วนใหญ่แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยเฉพาะปัญหาของราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ราคาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และพืชไร่อื่นๆ รองลงมาอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาความยากจน ตามมาด้วยการลดค่าครองชีพ เพิ่มค่าแรงรายวัน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนให้ทั่วถึง ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความปรองดองในชาติ  และสร้างถนนเข้าหมู่บ้านให้ทั่วถึงสะดวกสบาย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ