องค์การสวนสัตว์ จัดประกวดคลิป “Amazing Zoo 2017” หวังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ

ณ ลานกิจกรรมประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ (นายสมบัติ อนันตรัมพร) กรรมการองค์การสวนสัตว์ และประธานอนุกรรมการด้านบริหารจัดการสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจดิจิตัล และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์)ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทยผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการเที่ยวชมสวนสัตว์ของไทย

รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่ากิจกรรมนี้องค์การสวนสัตว์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหวังให้เยาวชน และประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์ไทย และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความผูกพัน รักสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยใช้พื้นที่ของสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ถ่ายทำภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

ทางด้านนายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดิโอครั้งนี้ถือเป็นการเปิดมิติโลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการเที่ยวสวนสัตว์และสามารถถ่ายทอดผลงานผ่านโครงการในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที”ซึ่งปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ที่อยู่ในความดูแล 7 แห่ง และ 1 โครงการ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถรองรับการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค 

สำหรับผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ ได้แบ่งประเภทรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และเกียรติบัตร
จากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตาม
จำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์
และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 
และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ และสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง

พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถส่งผลงานได้คือ เด็ก และเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
ไม่จำกัดชั้นปี สามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีมไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.zoothailand.org หรือโทรสอบถามได้ที่ 087 346 3887 หรือ
02 282 7111 ต่อ 153 ในวันและเวลาราชการ
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมด 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ
คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์น
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ