นศ.การตลาด เจ๋ง ชูการท่องเที่ยวไทย ชนะแผนการตลาด ฮอนด้าตามที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P.Honda ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘Zoomer-X The Unblocker , ได้เวลาปล่อยของ’ เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาต่อไปในอนาคต

โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ แผนการตลาด ปล่อยของทั่วไทยไปกับ Zoomer-X ทีม Capi-Tain จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วย “หยก”นางสาว ธนพร วโรดม “ป๊อบ”นายนราวิชญ์ อุทัยวัฒน์ “แฟร์”นายอนวัช เปราะแดง “บอล”นายปารเมศ บุรานนท์ “ปอนด์”นายปฏิญญา โพธิ์แพง “หน่อย” นายอรรถพล ถ้วนถี่ และ “แม็ค” นายพิทยา เหลืองภากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ เป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ กล่าวว่า ทางสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการแข่งขันรายการของ Honda ตั้งแต่ปี 2553 เมื่อปี 2554 ได้รับรางวัลชมเชย ปี 2555 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2556 ได้รับรางวัลชมเชย และปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย กว่าทีม Capi-Tain จะคว้ารางวัลชนะเลิศต้องฝ่าฟันเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษากว่า 40 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยความสมบูรณ์ของแผนการตลาด และความตั้งใจของนักศึกษาที่ได้ร่วมพลังความหนึ่งเดียว ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ เป็นความรู้ที่นักศึกษาที่ได้จากการเรียนและการลงมือปฏิบัติจริงระหว่างที่เรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้   

หญิงหนึ่งเดียวในทีม “หยก” นางสาวธนพร วโรดม  เล่าว่า สำหรับแนวคิดแผนการตลาด “ปล่อยของทั่วไทยไปกับ Zoomer-X”  เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น บวกกับตอนที่ส่งแผนเข้าประกวดมีสื่อโฆษณาที่ออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่าง “ เที่ยวไทยมีเฮ ” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำให้เกิดเป็นกระแสนิยมให้วัยรุ่นและคนไทยทุกคนหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่าการออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ซึ่งกระแสเหล่านี้จึงเป็นแนวคิดที่ทางกลุ่มของพวกเราคิดว่ามันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี “รถจักรยานยนต์Honda Zoomer-X จะสามารถพาเราไปปล่อยของได้ทั่วประเทศไทยโดยการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เหมาะกับวัยรุ่นทั่วประเทศไทยทุกภาค ด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถจักรยานยนต์Honda Zoomer-X ทำให้สามารถนำไปขับขี่ได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย”

 “ปอนด์” นายปฏิญญา โพธิ์แพง เล่าว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมในการชีวิต เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำแผนการตลาด  ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ได้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกคน ด้วยเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวอยู่ในระดับต่ำทำให้รถจักรยานยนต์กลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับความสามารถในการถือครองของประชากรในประเทศ รวมไปถึงทุกวันนี้อยู่กับความเร่งรีบอีกทั้งการจราจรที่ติดขัด การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์นั้นสะดวกกว่าการเดินทาง พฤติกรรมการเลือกใช้รถจักรยานยนต์นิยมซื้อรถเลือกสีที่ตนชอบ การเติมน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ และชำระเงินผ่อนหรือบัตรเครดิต สำหรับผู้ที่อยู่ชนชั้นกลาง การซื้อรถจักรยานยนต์ ซื้อรถฮอนด้าเพราะมีหลายรุ่นให้เลือก และซื้อเพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงาน เช่น มีอาชีพเป็นพนักงานส่งของ โดยผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อนั้นจะเป็นเพราะตนเองเป็นส่วนใหญ่

โดยสมาชิกทั้งหมดของทีม Capi-Tain ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ