คณะวิศวกรรมศาสตร์ –โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในเครืออีก 9 แห่ง ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยาน

ภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าว ภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนร่วมพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ