บางจากฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำโรงเรือนปลูกเมล่อน ติดตั้งระบบเพาะเลี้ยงผักแบบไมโครกรีน และการซื้อ LED เพื่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในอาคารนวัตกรรมบางจากที่ได้รับสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท บางจากฯ เพื่อขยายกิจกรรมการเกษตรแนวใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ทางนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเกษตรแผนใหม่ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการทำธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยฯ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท กรีนเนท จำกัด อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ ถนนสรรพาวุธ

สำหรับโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ ด้านการสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ตามภูมิสังคมที่เน้นการพึ่งพาตนเอง โดยบริหารจัดการด้วยแนวคิด “โรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา สามารถขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนแวดล้อมนักเรียน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ