คสช.ย้าย 'บิ๊กโจ๊ก' นั่งที่ปรึกษาสำนักนายกฯ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2/ 2562 เรื่องประกาศให้ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น

อาศัยความตามข้อ1 และข้อ5 ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่15 พฤษภาคม 2558

หัวหน้าคสช. เห็นสมควรให้ประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามแนบท้ายคำสั่งคสช. 16 / 2558 และแต่งตั้งให้ดำรงตามกรอบอัตรากำลังชอบ กรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกฯรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 ตามความในข้อ5 ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ1 ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูง ตามคำสั่งของหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558

ให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบลงคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานูเบกษา

แต่ นายกฯ ไม่ตอบ เรื่องนี้

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูลว่า พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ จะมารายงานตัว เมื่อใด และจะมอบหมายงานใดให้

ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลว่า ใครเป็นผู้เสนอ แต่คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ การโอนย้าย นี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ