ลพบุรีจัดใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตระการตาบูธโอทอปจัดเต็มกว่า 150 บูธ ชูสินค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวบรวมบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11 อำเภอ   จัดเต็มกับบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี  สินค้าโอทอปทั่วไปและบูธจำหน่ายอาหารชวนชิม อลังการเต็มพื้นที่กว่า 150 บูธ  พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การประกวดร้องเพลง  และ การประกวดหนูน้อยนวัตวิถี จัดระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี หวังดันสินค้าโทอปดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแปลงเป็นรายได้ กระจายเม็ดเงินสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นที่มาของกิจกรรมการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันนี้  ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดลพบุรีในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน    มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว ขอให้คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ให้เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้หมู่บ้านของเรา มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ      ของจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต่อไป”

ด้านนายวินัย พันธุ์อยู่  พัฒนาการจังหวัดลพบุรี  กล่าวถึงการจัดงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้ว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก     ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันการขายสินค้า OTOP     ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้  ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดนใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้   เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน  จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด จำนวน 34 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ 

 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยงานจัดระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี  กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวม 11 อำเภอๆ ละ 1หมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและ OTOP ทั่วไป  รวมทั้งการจำหน่ายอาหารชวนชิม จำนวน 150 บูธ   เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การประกวดร้องเพลง  และ การประกวดหนูน้อยนวัตวิถีอีกด้วย  

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าของชุมชน เป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ