ขึ้นแม่แจ่ม สำรวจสุขอนามัยชาวดอย วางแผนสร้างหมอจิ๋วดูแลผู้สูงอายุ

แพทย์หญิงภัทร์  สิทธิการิยกุล หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยทีมงาน ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของการบริการวิชาการเพื่อชุมชนกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้าน สำรวจวิถีชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่เพื่อวางแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นด้านสุขศึกษาแก่เยาวชนให้สามารถทำหน้าที่เป็นหมอจิ๋วดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียงได้

 

จากการประชุมและลงพื้นที่สำรวจชุมชนพบว่า ชุมชนอำเภอแม่แจ่มต้องการให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามาช่วยให้ความรู้และรณรงค์ให้ชาวบ้านและเกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ซึ่งปัญหาหลักมาจากการใช้สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสกับการทำการเกษตรในทุกพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคไตจำนวนมาก  สารเคมีจากการเกษตรกระจายลงแหล่งน้ำและสะสมทุกวัน ซึ่งแหล่งน้ำ 30% ของแม่แจ่มไหลลงแม่น้ำปิง จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกับการเกษตรโดยเร่งด่วน  นอกจากนั้นยังพบปัญหาหมอกควันจากการเผาตอซังข้าวโพดและพืชไร่ต่างๆ จึงควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด และปัญหาสำคัญที่ควรเร่งให้ความรู้แก่เยาวชนก็คือเรื่องของพิษภัยจากยาเสพติด

 

นอกจากนั้นพบว่าวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวบ้านอยู่กันแบบสังคมผู้สูงอายุ ปู่ย่าตายายอยู่บ้านกับหลานๆ ส่วนคนวัยทำงานและวัยรุ่นมักจะไปทำงานหรือไปมีครอบครัวต่างถิ่น ทำให้ทางชุมชนสนใจที่จะให้ทางทีมงานเวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามาช่วยเรื่องการอบรมสร้างหมอจิ๋วให้มีความรู้เบื้องต้นสำหรับดูแลปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยทางศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะนำข้อมูลจากการประชุมในครั้งนี้ไปวางแผนการจัดอบรมในโครงการการดูผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋วต่อไป เพื่อตอบเป้าประสงค์ของการบริการวิชาการสู่ชุมชนในยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ