“เล่นตามพ่อ ร.9”หนุน อปท.สร้างสนามเด็กเล่นทั่วไทย

สสส.จับมือ สถ. และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลุยสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายใต้แนวคิด “เล่นตามพ่อ ร.9” ตอบสนองการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าขยายผลโครงการให้ครอบคลุม อปท. 7,800 แห่งทั่วประเทศ


นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากการเล่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัยเยาว์ที่ทรงเล่นอย่างง่ายๆ และนำธรรมชาติรอบตัวมาออกเป็นเครื่องเล่น
นายธวัชชัย กล่าวต่อไปว่า สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ทางกาย ทางใจ เกิดสติปัญญาสามารถเรียนรู้ต่อยอด สามารถใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง ถือเป็นการเตรียมบุคลากรที่สำคัญของชาติ ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพราะในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะฟูมฟักความคิดและหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ และที่สำคัญ เด็กได้มีความสุขในการมาเล่นมาเรียน


“โครงการนี้จะเป็นการสร้างต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการดำเนินงานเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันดูแลเด็ก ดังนั้นนี่จึงเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องบุคลากรได้อย่างยั่งยืน” ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวและว่า หัวใจสำคัญของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คือ ใช้อุปกรณ์ ทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนใช้คนในท้องถิ่นมาช่วยกันทำ เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักว่าสามารถดูแลสิ่งต่างๆ อย่างเช่นคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ด้วยท้องถิ่นเอง มากกว่าพึ่งพาราชการ ดังนั้นหากมีชุมชนลักษณะนี้หลายๆ แห่ง ท้องถิ่นก็จะมีความเข้มแข็ง จนนำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศชาติ


ด้าน นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า สถ.มีหน้าที่ดูแลเด็กระดับปฐมวัยในท้องถิ่นต่างๆ เกือบ 1 ล้านคน ผ่านทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกือบ 2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจึงมีความจำเป็น เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กวัย 2-5 ขวบ ทางสถ.จึงได้คัดเลือก อปท.จำนวน 12 แห่งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยทั้งหมดจะต้องเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของภาคีเครือข่ายทั้ง 76 จังหวัด ทั้งนี้ในปี 2562 ได้จัดสรรงบประมาณให้อปท.จำนวน 500 แห่งๆ ละ 1 แสนบาท เพื่อจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ของตนเอง และในปีต่อๆ ไปเราตั้งเป้าที่จะให้มีครบทุก อปท. ทั้ง 7,800 แห่ง


“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะเด็กซึ่งจะเป็นเหมือนสวรรค์ให้กับเด็กๆ และสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเราจะเห็นได้จากพื้นที่ๆมีการก่อสร้างไปแล้ว เด็กและคนในชุมชนมีรอยยิ้มและความสุขกันทุกคน” นายทวี กล่าว
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ