ชาวไร่เฮ หนุนประกาศตั้งโรงงานใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ

ผู้นำชาวไร่แถลงสนับสนุนร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  โดยสามารถนำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้นอกจากน้ำตาลทราย และสามารถตั้งโรงงานในระยะ 50กิโลเมตรได้ หากได้รับความยินยอมจากโรงงานน้ำตาลในพื้นที่นั้น

 

นายทองคำ เชิงกลัด นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ และประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนชาวไร่อ้อยแถลงว่าตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่..... พ.ศ. ........ และนำมาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ก่อนที่จะนำไปบังคับใช้นั้น ในกลุ่มชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงขอสนับสนุนเนื่องจากจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวไร่อ้อยตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศชาติในภาพรวมอีกด้วย ดังนี้

 

หากมีการตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นตามประกาศฉบับนี้ จะช่วยให้มีความต้องการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ชาวไร่อ้อยก็มีทางเลือกที่จะจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้อ้อยล้นตลาดในปีที่ผลผลิตออกมาจำนวนมาก
รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้มากขึ้น จากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น


การเปิดโอกาสให้นำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้นอกเหนือจากน้ำตาล จะช่วยลดผลกระทบจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำซึ่งจะส่งผลกระทบมาถึงชาวไร่อ้อยโดยราคาอ้อยก็จะตกต่ำลงด้วย อันจะเป็นภาระของรัฐบาลในการเข้ามาแก้ไขปัญหา แต่หากชาวไร่อ้อยสามารถจำหน่ายอ้อยให้กับผู้ประกอบการที่จะนำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ก็จะช่วยลดการผูกติดผลกระทบกับราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก


ประกาศฉบับนี้ทำให้ชาวไร่อ้อยสามารถเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่าจะส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานใด จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อีกทั้งจะช่วยให้โรงงานน้ำตาลที่ทำธุรกิจอยู่เดิมสามารถประกอบกิจการอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพราะสามารถที่จะเพิ่มช่องทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่ทำจากอ้อยได้ และสามารถที่จะสร้างสมดุลกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ


เป็นการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานรากในการต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป จนในที่สุดจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ


ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีการทำไร่อ้อย เพราะจะต้องมีการจ้างงานเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตามประกาศฉบับนี้  และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับผู้ที่รับการจ้างงานอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อแรงงานในท้องถิ่นให้ไม่ต้องทิ้งถิ่นที่อยู่ไปทำงานไกลบ้าน

 

“ผมในฐานะตัวแทนชาวไร่อ้อย ต้องขอกราบขอบคุณรัฐบาลและท่าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีนโยบาย Thailand 4.0 นำประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน รวมทั้งการก่อเกิดโครงการให้ตั้งโรงงานใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากน้ำตาลดังกล่าวข้างต้น จนกระทั่งมีการออกประกาศฉบับนี้  พวกเราจะขอยืนเคียงข้างแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเช่นนี้ และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน” นายทองคำกล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ