มูลนิธิEDFจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ในวิถีการดำเนินชีวิตโลกปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด และใครๆ มักพูดถึงเทคโนโลยี 4.0 ดังนั้นเพื่อให้ก้าวเท่าทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จึงได้จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยเฉพาะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในกลุ่มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโครงการ (One School, One Project) ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม โรงเรียนวัดลำโพ โรงเรียนเจริญรัตน์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) ในเขตจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีวิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยให้ความรู้

ระหว่างการฝึกอบรมระยะเวลา 2 วัน ตัวแทนครูและนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องที่น่าสนใจที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงถ่ายทอดให้กับนักเรียนและเพื่อนๆ ในโรงเรียนต่อไป เช่น ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ภัยออนไลน์และกฎหมายดิจิทัล กิจกรรมทักษะความฉลาดของดิจิทัล เวิร์คช็อบการสืบค้นและการสร้างโปสเตอร์ความรู้ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน การประยุกต์การเรียนรู้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและกิจกรรมการใช้สื่อดิจิทัล โลกจริงในโลกเสมือนจริง และการสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) กับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสสร้างคิวอาร์โค้ดโปรโมทโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนตนเอง รวมถึงนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

 

4 ไฟล์แนบ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ