มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมค่ายรักบ้าน รักทะเล พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและครู

(มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับ บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมค่ายรักบ้าน รักทะเล พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและครูให้โรงเรียนใน “โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะวิทยากรจากชมรมการศึกษาเพื่อสังคม (สอนเด็ก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำกระบวนการในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้แกนนำยังได้เรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของโรงเรียน เช่น ทำผ้าบาติก ทำสบู่ไบโอชาร์ ทำเบเกอรี่ และการทำซั้ง เป็นต้น

 

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนพิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปรกติ นักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรอรับการอุปการะทุนการศึกษา 8,950 คน โดยในภาคการศึกษาที่ 1 สามารถบริจาคได้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 55 จังหวัด อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย”ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ