ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมสร้างความตระหนักรู้ ปรับตัวสู่อาเซียนยุคดิจิทัล

วันนี้ (10 พ.ค. 61) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีการประชุมด้านสารนิเทศที่คณะผู้บริหารระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือ และหารือทิศทางการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนของประชาคมอาเซียน โดยปีนี้ใช้หัวข้อ "อาเซียนยุคดิจิทัลเพื่อการตระหนักรู้อย่างทั่วถึง" (Inclusive and Informed Digital ASEAN) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการจัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวลวง อีกด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ