พช.สุราษฎร์ฯชู 25 แหล่งเที่ยว ขานรับ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

 

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขานรับนโยบาย "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ชูแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 25 แหล่งท่องเที่ยว เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐเข้มแข็ง

วันที่ 13 มี.ค. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น และระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่ม ชุมชนเป้าหมาย และเพื่อสร้างความพร้อมและแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานในไตรมาสที่ 3-4 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ที่มีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 25 แหล่งท่องเที่ยว 

นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนมีความสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 3 กลุ่มงาน คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน 5 กระบวนงาน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมสนับสนุน ทั้ง 3 กลุ่มงาน ส่งให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพัฒนา โดยในปี 2560 มีกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนา จำนวน 15 กลุ่ม และในปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 25 กลุ่มเป้าหมาย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ