มูลนิธิEDF ประชุมสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี  (แถวกลาง – ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  ถ่ายภาพร่วมกับ นายกิตติชัย เมืองมา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 นายอุดม ทิพวรรณ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 และ นางพัชราภรณ์ ศรีนิมิตร (ซ้ายสุด) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาการเปิดพื้นที่ทำโครงการใหม่ของมูลนิธิ EDF รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการมอบรองเท้าทอมส์ให้นักเรียนยากจนในโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 นอกจากนั้นทางมูลนิธิ EDF ยังได้ลงพื้นที่ไปสำรวจโรงเรียนยากจนในเขตอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเชียงแสนด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 55 จังหวัดอย่างใกล้ชิดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล ”ประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว” จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัล “คนดีต้นแบบคุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ