ศาลฎีกาจำคุก ธาริต ปิดทรัพย์สิน -รออาญา 2 ปี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นผู้ร้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นผู้คัดค้าน กรณีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่นายธาริตและนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส ไม่แสดงรายการทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 2 แห่ง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2 แปลง และเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี ในชื่อของนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ หลานของนางวรรษมล ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองดังกล่าว เป็นการปกปิดไม่แสดงรายการทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส กรณีทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธาริต มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน มีมติเอกฉันท์ พิพากษาว่านายธาริต จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อ ป.ป.ช.ทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง จึงห้ามมิให้นายธาริต ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 3 เม.ย. 2560 อันเป็นวันที่นายธาริต พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ

 

และให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยป.ป.ช. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง และมาตรา 119 ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท แต่นายธาริต ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ให้รอลงอาญา 2 ปี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ